Pisanje diplomskog rada za novac: sve za budžet

Dok jednima diplomski radovi trebaju da „uhvate“ budžet, drugima je pisanje istih način da povećaju svoj lični budžet i tako lakše preguraju studentske dane. Evo osnovnih smernica kako napisati diplomski.

Veština dobrog pisanja je odlika visokoobrazovanih stručnjaka, koja se stiču i razvijaju za vreme studija. Bez obzira na stečeno iskustvo tokom pisanja brojnih radova, mnogi studenti se susreću sa brojnim poteškočama pri pisanju diplomskih radova. Kroz pisanje rada studenti se upoznavaju sa određenom oblašću kroz detaljnu obradu date teme, dokazuju da su stekli određena znanja i iskustva za samostalan rad u odrđenoj oblasti, rešavanje kompleksnih problema i da su osposobljeni za prektični i istraživački rad.

On sadrži informacije koje se tiču određene teme, koje ne moraju da budu originalne i nove. Dovoljno je prikupiti određene informacije, stavove, činjenice i prilagoditi ih potrebama teorije i prakse.

Nakon odabrane teme i literature koja je potrebna za rad, pristupa se pisanju. Piše se za računarom, na papiru formata A4.

Diplomski rad treba da ima:

  • Naslovnu stranu na kojoj se navodi naziv visokoškolske ustanove, tema, naznaku da se radi o diplomskom radu, ime i prezime studenta i predmetnog nastavnika i grad, mesec i godina kada je rad predat.
  • Sadržaj, obavezan deo svakog diplomskog rada koji pruža informacije o naslovima i podnaslovima i njihovom mestu u radu.
  • Uvodni deo u kome se daje kratak, ne duži od jedne strane, opis koji se tiče teme, problema i načina kako ih rašiti, ali se nikako ne smeju navesti rezultati.
  • Glavni deo koji je najopširniji i predstavlja razradu izabrane teme i obično je podeljen na više delova. Sastoji se od teorijskog i eksperimentalnog dela. U teorijskom delu se opširnije opisuje pristup problemu, prikazuju ključne šeme ili grafikoni i navode se sve tačne informacije koje odgovaraju izvorima. U njemu se prikazuju do sada objavljeni radovi, a posebno treba obratiti pažnju na novije publikacije i na pregledne radove, kako zbog svežijih i novijih informacija u datoj oblasti tako i zbog lakšeg razumevanja literature. Teorijski deo se može podeliti u poglavlja, ali nikako ne sme biti preopširan. Što se tiče eksperimentalnog dela diplomskog rada u njemu se navodi način kako je student došao do određenog rezultata korišćenjem odabrane literature i metode koje su ga navele na to rešenje. Treba se navesti odnos između ranije potvrđenih činjenica i dobijenih rezultata.
  • Zaključak, u jemu se navode najvažniji rezultati istraživanja do kojih se došlo tokom obrade teme. Mogu se potvrditi ili odbaciti hipoteze koje su navedene u uvodu ili istaći najvažnije činjenice iz glavnog dela. Ne bi trebalo da sadrži citate, ilustracije i tabele, ni da bude duži od dve strane.

Uvodni deo i zaključak se obično pišu na kraju, dok pisanje diplomskog rada počinje od glavnog dela.

-Literatura, mora biti sređena po abecednom redosledu gde se navode koji su podaci korišćeni pri izradi.

Sam rad mora da bude napisan jednostavnim i jasnim stilom, bez pravopisnih i gramatičkih grešaka.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *